Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czytaj więcej o cookie.

AGEKAN - Sekcja Karate

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Archiwum artykułów AGE-KAN

Wymagania egzaminacyjne na 1-7 Dan karate Shotokan

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czytaj więcej o cookie.
        Wymagania egzaminacyjne; kompozycja własna w formie Kata, praca dyplomowa – na stopnie mistrzowskie 1O   Dan – 7 O Dan Karate shotokan, według Komisji Egzaminacyjnej Shihan Giuseppe Beghetto 8ODan./propozycja/

1O  DAN -  SHO DAN

Kompozycja własna w formie Kata, składająca się minimum z 16 technik

Praca dyplomowa – objętość  6 – 8 stron.

2O DAN - NI DAN

Kompozycja własna w formie Kata, składająca się minimum z 24 technik

Praca dyplomowa – objętość  6 – 8 stron.

3O DAN - SAN DAN

Kompozycja własna w formie Kata, składająca się minimum z 36 technik

Praca dyplomowa – objętość 6 – 8 stron.

4O DAN - YO DAN/ YON DAN

Kompozycja własna w formie Kata, składająca się minimum z 44 technik

Praca dyplomowa – objętość 6 – 8 stron.

5O DAN - GO DAN

Kompozycja własna w formie Kata, składająca się minimum z 52 technik

Praca dyplomowa – objętość 6 – 8 stron.

Konspekt na przeprowadzenie fragmentu treningu karate – czas 20 minut.

Praktyczne przeprowadzenie zajęć według powyższego konspektu.

6O DAN -  ROKU DAN

- Kompozycja własna w formie Kata, składająca się minimum z 60 technik

- Praca dyplomowa – objętość 7 – 10 stron.

- Konspekt na przeprowadzenie fragmentu treningu karate – czas 30 minut

- praktyczne przeprowadzenie zajęć według powyższego konspektu

7O DAN - TSHICHI DAN/ NANA  DAN

- Praca dyplomowa do wyboru;

a) Praca napisana w oparciu o kwerendę/przegląd/ wybranej literatury – objętość 11-15 stron.

b) Praca napisana na podstawie uzyskanych wyników badań przeprowadzonych przez autora – objętość 12 – 20 stron.


Konstrukcje prac dyplomowych / wersja uproszczona/

1.  Na stopnie 1DAN – 6O DAN

Wstęp – w tej części pracy, należy przedstawić; objaśnienie tematu, zagadnienia jakie będą omawiane, definicje odnoszące się do tematu pracy ( jeśli zachodzi taka potrzeba), oraz literaturę  wykorzystaną w pracy.

Rozwinięcie – autor pracy dokonuje w miarę obszernego przedstawienia zagadnień wskazanych w wstępie, omawiając ich genezę, charakterystykę i znaczenie dla środowiska karate.

Zakończenie – obejmuje krótkie podsumowanie z zaznaczeniem najistotniejszych kwestii /zagadnień/

Przypisy – należy wskazać  odniesienia się do autorów literatury wykorzystanej w pracy dyplomowej. Cytat ( dosłowne przytoczone wypowiedzi autora danej pracy) należy ująć w cudzysłów i oznaczyć go małą cyfrą. Jeśli jest to powołanie się na pogląd autora bez dosłownego  przytoczenia, to na jego końcu umieszczamy małą cyfrę bez ujmowania danej wypowiedzi w cudzysłów. Przykłady : „ Każde kata na swoją nazwę.”1, lub Kowalski J. twierdzi że kata są zapisem historii karate2  Przypisy mogą być zamieszczone w tekście ( pod linią na dolnej części strony), lub na końcu pracy, przed bibliografią. Jeśli cytat, lub powołanie się na wypowiedź autora znajduje się na jednej stronie, należy zapisać s. 23. Jeśli cytat , lub powołanie się na wypowiedź autora znajduje się na dwóch lub więcej stronach, należy zapisać ss. 23 – 24. Przykład: 1. Kowalski Jan, Kata. Warszawa 2012, s. 23., lub Kowalski Jan, Kata. Warszawa 2012, ss. 24 – 25.

Bibliografia – obejmuje; spis literatury, z zachowaniem porządku alfabetycznego według nazwisk autorów, spis publikacji zamieszczonych w Internecie (należy przedstawić po spisie literatury, także z zachowaniem porządku alfabetycznego) – wykorzystanych w pracy dyplomowej.

2. Na stopień 7O DAN

A. Praca dyplomowa napisana w oparciu o kwerendę /przegląd/ wybranej literatury

 Wstęp – powinien zawierać objaśnienie tematu /wprowadzenie do tematu/, autor powinien przedstawić; charakterystykę wybranych pozycji literatury, definicje odnoszące się do zagadnień omawianych w pracy.

 Cele pracy – autor powinien wskazać problemy, które chce omówić w pracy.

Rozwinięcie – należy w miarę obszernie przedstawić zagadnienia wskazane w celach pracy, uwzględniając takie aspekty jak; geneza, charakterystyka, funkcje i znaczenie dla środowiska karate. W narracji /opisie/, należy odnieść się do wypowiedzi autorów wybranych pozycji literatury.

Zakończenie – obejmuje krótkie podsumowanie z wskazaniem( punktach) wniosków.

Przypisy ( jak w pkt. 1 )

Bibliografia ( jak w pkt. 1)

B. Praca dyplomowa napisana w oparciu o uzyskane wyniki badań

Wstęp – objaśnienie /wprowadzenie/ tematu pracy w oparciu o definicje, charakterystyka wybranych pozycji literatury wykorzystanej w pracy, przedstawienie definicji związanych z zagadnieniami ujętymi w pracy.

Cele pracy – autor przedstawia  problemy, które chce ukazać w świetle  przeprowadzonych badań

Pytania badawcze – powinny odnosić się do głównych nurtów  pracy dyplomowej.

Materiał badawczy – przedstawia charakterystykę demograficzno – społeczną badanej grupy( tabele)

Metoda i organizacja badań – należy wskazać czy badania zostały przeprowadzone w formie

wywiadu otwartego, czy za pomocą ankiety. Autor  powinien przeprowadzić je osobiście. Należy też wskazać miejsce, datę i okoliczności ( np. zawody karate, zgrupowanie szkoleniowe itp.) ich przeprowadzenia. Autor powinien przedstawić metodę odczytania i zilustrowania osiągniętych wyników ( zasady konstrukcji tabel i ich opisów ).Autor powinien też określić wielkość próby tzn. %  z ogółu danej grupy. Przykładowo, jeśli ilość trenujących w klubie wynosi 100 osób, a badaniami zostało objętych 20 osób, to próba wynosi 25% itp.                                                                                                                                                                              
Wyniki badań – powinny przedstawione za pomocą opisanych tabel i ewentualnie zilustrowane wykresami. Tabele, wykresy powinny być ponumerowane i zatytułowane pytaniami zawartymi w ankiecie, lub w kwestionariuszu wywiadu otwartego.

Interpretacja uzyskanych wyników badań – Autor powinien przedstawić problematykę pracy w ocenie respondentów ankiet,  odnieść się do niej w oparciu o uzyskane wyniki badań. W narracji /opisie/ powinien  posiłkować się opiniami autorów wykorzystanej literatury, które mogą być pomocne w uzasadnianiu generowanych wniosków.

Wnioski – powinny być przedstawione w punktach.                                                                 Przypisy ( jak w pkt. 1)                                                                                                            Bibliografia ( jak w pkt. 1)

 Aneks – powinien zawierać niewypełniony wzór ankiety, kwestionariusza wywiadu otwartego.
 
UWAGI;

1. Praca dyplomowa powinna obok powyżej przedstawionych, spełniać następujące wymagania:

a)  czcionka Arial’

b)  wielkość czcionki: 12,

c)  odległość między wierszami/ interlinia/:1,5,

d)  marginesy: prawy 2, lewy 2,

e)  liczba wierszy na jednej stronie: 30

2. Do objętości pracy dyplomowej nie są zaliczane zdjęcia, bibliografia i aneksy.

3. Kompozycja własna Kata powinna być przedstawiona w formie pisemnej i obejmować;   nazwę  Kata, zdjęcia zdającego z opisem przedstawianych technik, Embusen. Zdający prezentuje ją przed Komisją podczas egzaminu.

Opracowania pisemne należy wysłać w formie papierowej i na nośniku CD na 3 miesiące przed  datą egzaminu na Adres Komisji Egzaminacyjnej;

Poczta:

Emaill:

Tematy prac dyplomowych / propozycje/

1. Filozoficzne, religijne i kulturowe podłoża karate.

2. Style/ szkoły karate i ich odmiany. Podobieństwa i różnice.

3. Wpływ innych dalekowschodnich sztuk walki na kształtowanie się karate.

4. Kata jako niepisane źródło historyczne dotyczące dziejów karate.

5. Zastosowanie i rola zasad sportu kwalifikowanego w karate.

6. Zdrowotne aspekty treningu karate.

7. Trening karate a rozwój pozytywnych cech osobowych.

8. Zasady prawidłowej diety trenujących karate.

9. Karate jako dyscyplina sportu kwalifikowanego w świetle ustaw i przepisów obowiązujących na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

10.Główne zasady i metody treningu karate dzieci w przedziale wiekowym 7 – 13 lat.

11. Główne zasady i metody treningu karate młodzieży w przedziale wiekowym 14 – 17 lat.

12.Głowne zasady i metody treningu karate dorosłych w przedziale wiekowym 18 – 35 lat.                                                               
13. Główne zasady i metody treningu karateków starszych w wieku 35 i więcej lat.

14. Zasady i metody prowadzenia zajęć ruchowych z elementami karate dla dzieci w wieku                                 

przedszkolnym w przedziale wiekowym 3 – 6 lat.                                                              

15.Podstawowe zasady i metodyka treningu wytrzymałościowego w karate.

16.Podstawowe zasady i metodyka treningu szybkościowego w karate.

17.Podstawowe zasady i metodyka treningu gibkości w karate.

18. Podstawowe zasady i metodyka treningu siłowego w karate.

19. Karate jako rekreacja.

20. Zasady i przepisy organizacji zawodów karate.

21. Zastosowanie technik karate w samoobronie.

22. Zasady bezpieczeństwa podczas treningów i zawodów karate.

23. Kontuzje i urazy podczas treningów i zawodów karate. Metody udzielania poszkodowanym pomocy przed medycznej.

24. Proces wchodzenia karate do programu Igrzysk Olimpijskich w Tokyo w 2020.

25. Karate osób niepełnosprawnych.

26. Współpraca z organami władzy państwowej, władzami samorządowymi, sponsorami - jej znaczenie i wpływ na rozwój działalności klubów karate na przykładzie mojego klubu.

27.Rola Polskiego Związku Karate w dążeniu do włączenia karate do programu Igrzysk Olimpijskich w Tokyo w 2020 roku.

28. Rola i znaczenie Polskiego Związku Karate w kreowaniu karate jako sportu kwalifikowanego na obszarze RP.

29.Rola władz Polskiego Związku Karate  w propagowaniu idei zjednoczenia ruchu karate w Polsce.

30. Działalność i rola władz Polskiego Związku Karate w międzynarodowych strukturach organizacyjnych karate.

31. Rola i znaczenie  zagranicznych mistrzów w powstaniu i rozwoju karate w Polsce.

32. Pionierzy karate w Polsce i ich wkład w kreację i rozwój karate w naszym kraju.

33. Podstawowe  zasady i metody treningu Kata.

34. Podstawowe zasady i metody treningu Kumite.

35. Globalne i kontynentalne organizacje karate. Geneza i stan obecny.

36. Związki i inne organizacje karate w Polsce. Geneza i stan obecny.

 Zdający ma prawo w formie pisemnej, lub email zaproponować temat własny, w terminie 1 roku przed datą egzaminu. Komisja w ciągu 1 miesiąca udzieli zdającemu odpowiedzi o wyrażeniu zgody, lub zaproponuje temat z wyżej zamieszczonej listy. Swoją decyzję Komisja prześle na adres pocztowy, lub email zdającego.